Algemene voorwaarden

Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Online marketing bureau SEOlab, hierna te noemen: “SEOlab”, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Herengracht 221 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer: 34368510, onder welk dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes en aanvaardingen door SEOlab en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen tussen SEOlab en de opdrachtgever (hierna gezamenlijk genoemd: “Partijen”), dan wel de rechtsopvolger(s) van de opdrachtgever.
 2. Voor zover de opdrachtgever in haar aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen, althans prevaleren deze algemene voorwaarden van SEOlab voor het geval de algemene voorwaarden van de opdrachtgever ook toepasselijk mochten zijn.
 3. Als en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst tussen Partijen en deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen uit de betreffende overeenkomst voorrang.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst tussen Partijen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, als zij schriftelijk zijn overeengekomen. SEOlab is op ieder moment gerechtigd de prijzen, diensten en algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten tussen Partijen. Als de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient de opdrachtgever dit binnen 1 weken na bekend daarmee te zijn geworden schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan SEOlab. SEOlab kan daarop de wijziging heroverwegen. Als SEOlab daarop de wijziging niet intrekt, kan de opdrachtgever binnen 7 dagen nadien de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op deze pagina en aldaar in pdf-formaat te downloaden. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
Offertes
 1. Offertes en andere aanbiedingen van SEOlab zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tussen Partijen.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van SEOlab worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij anders vermeldt.
Uitvoering overeenkomst
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan SEOlab verstrekte gegevens waarop SEOlab haar aanbieding c.q. offerte baseert. Als die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft SEOlab het recht om de aanbieding te wijzigen, dan wel om op die gegevens gebaseerde werkzaamheden in rekening te brengen.
 2. De tussen SEOlab en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst SEOlab uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de overeenkomst. SEOlab verleent geen garanties met betrekking tot te behalen resultaten.
 3. SEOlab werkt volgens de Google webmaster richtlijnen.
 4. Eventuele afspraken over een serviceniveau worden schriftelijk per Service Level Agreement overeengekomen.
 5. In de overeenkomst genoemde leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding door SEOlab van een levertermijn kwalificeert niet als een aan SEOlab toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat SEOlab aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.
 6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, is SEOlab gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of wanneer een (termijn)betaling nog niet geheel of gedeeltelijk is voldaan.
 7. SEOlab is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; als dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, dan zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van SEOlab.
 8. SEOlab is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, althans derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.
 9. Geleverde diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd als de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na aflevering van de betreffende diensten, schriftelijk en gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de door SEOlab geleverde diensten niet worden geaccepteerd. Als de feedback van de opdrachtgever binnen de scope van de overeenkomst past, dient SEOlab binnen een redelijke termijn de diensten te vervangen of aan te passen. Als opdrachtgever de diensten weer niet accepteert, zullen Partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen.
 10. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie, data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot stand worden gebracht of worden gebruikt, gaat over op de opdrachtgever op het moment dat deze in de beschikkingsmacht van de opdrachtgever worden gebracht.
 11. SEOlab is gerechtigd de nakoming van de overeenkomst tussen Partijen op te schorten als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 12. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding, om welke reden dan ook, is SEOlab gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de opdrachtgever op te heffen. SEOlab is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en kosten van SEOlab die direct gemoeid zijn met de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van SEOlab slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is SEOlab verplicht om de opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
 3. Als schriftelijke vastlegging van de vergoeding voor SEOlab niet heeft plaats gevonden, dan is SEOlab bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven.
 4. Als blijkt dat de opdrachtgever verkeerde of onvolledige informatie heeft aangeleverd, dan is de opdrachtgever gehouden de werkzaamheden en kosten die zijn ontstaan door vertraging aan SEOlab te vergoeden conform de gebruikelijke (uur)tarieven van SEOlab.
 5. Partijen zullen in hun overeenkomst de datum of data waarop SEOlab de vergoeding voor diensten aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. SEOlab is gerechtigd om € 100 administratiekosten in rekening te brengen voor het verzenden van een aanmaning. Als ook na een aanmaning, betaling uitblijft, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het totale declaratiebedrag, met een minimum van € 100. In het geval dat de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt voor buitengerechtelijke incassokosten en minimumbedrag van € 40 overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. SEOlab heeft het recht diensten, inloggegevens, data en overige informatie die zich nog onder SEOlab bevinden, onder zich te houden wanneer de opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, totdat de opdrachtgever wel aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de diensten, etc. die SEOlab nog onder zich houdt.
 8. SEOlab is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen voor haar diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, vermeerderd met ten hoogste 10%. SEOlab is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren als zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
 9. Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling van de opdrachtgever niet op.
 10. SEOlab is gerechtigd de opdrachtgever tussentijds, na aflevering c.q. voltooiing van een opdracht en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen, dan wel zekerheid voor nakoming door de opdrachtgever te verlangen.
 11. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door SEOlab. SEOlab zal op verzoek een factuur per post toezenden.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SEOlab op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Wijziging en meerwerk
 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed als tussentijds de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Als de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoeding beïnvloedt, zal SEOlab dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever bevestigen.
 2. Als op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken, wensen van opdrachtgever of uit noodzaak, door SEOlab extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Verplichtingen opdrachtgever
 1. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst met SEOlab mogelijk te maken.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan SEOlab aangeeft dat deze belangrijk of noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs moet te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door SEOlab in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van de opdrachtgever, tijdig aan SEOlab worden verstrekt en zal alle door SEOlab verlangde medewerking verlenen. De opdrachtgever dient zelf eventueel benodigde certificaten en/of vergunningen te regelen. Offertes en aanbiedingen van SEOlab en de daarna gesloten overeenkomst zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan SEOlab verstrekte gegevens.
 3. Zolang niet alle verzochte gegevens zijn aangeleverd, heeft SEOlab het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven van SEOlab aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Voor zover in het kader van de overeenkomst tussen Partijen door SEOlab gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de opdrachtgever zonder toestemming van SEOlab verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.
 5. De opdrachtgever verleent aan SEOlab een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die SEOlab noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA- en SEO-gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor de opdrachtgever, dient de opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan SEOlab.
 6. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de opdrachtgever, zonder tussenkomst van SEOlab, te worden betaald aan het betreffende advertentieplatform. SEOlab kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de opdrachtgever.
Intellectueel eigendom
 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele eigendom (verder te noemen: “IE-Rechten”) die rusten op al de in het kader van de overeenkomst verleende diensten alsmede op alle andere ontwerpen, huisstijlen, materialen of informatie die SEOlab aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij SEOlab en/of haar licentiegevers.
 2. Niets in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst tussen Partijen impliceert een overdracht van IE-Rechten. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de diensten voor de in de overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden.
 3. De opdrachtgever dient de naam van SEOlab waar mogelijk bij de geleverde diensten te vermelden. SEOlab doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 4. Het is SEOlab toegestaan de diensten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats, interviews en het logo, merk en/of handelsnaam van opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van promotie en/of publiciteit van SEOlab.
 5. Als in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de door SEOlab zelf ontwikkelde diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-recht of als naar het oordeel van SEOlab een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, dan zal SEOlab zo mogelijk zorg dragen dat opdrachtgever de dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Als SEOlab naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat opdrachtgever de geleverde dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal SEOlab het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SEOlab wegens schending van IE-rechten van een derde is geheel uitgesloten.
 6. De opdrachtgever vrijwaart SEOlab voor alle aanspraken van derden met betrekking tot IE-rechten op de door haar aan SEOlab ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Door schending van deze bepaling door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verbeuren van € 1.000 per dag of dagdeel, onverminderd het recht van SEOlab om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
Privacy- en cookiebeleid
 1. Het privacy- en cookiebeleid van SEOlab is hier te lezen. Op deze pagina staat informatie over welke gegevens SEOlab online en offline van verzamelt, met welk doel deze gegevens worden verzameld, hoelang de gegevens worden bewaard en onder andere contactinformatie ten behoeve van het opvragen, inzien en verwijderen van opgeslagen gegevens; hiervoor kan contact worden opgenomen met Imre Bernáth via hallo@seolab.nl of 020 820 20 22. De opdrachtgever stemt in met de verwerking van voornoemde gegevens.
 2. SEOlab zal met haar opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst sluiten als dit is vereist op grond de geldende wet- en regelgeving. Door middel van het akkoord van de opdrachtgever op de verwerkersovereenkomst, heeft opdrachtgever expliciet akkoord gegeven c.q. te geven voor de verwerking van persoonsgegevens. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 3. SEOlab zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens die zij verwerkt in opdracht van de opdrachtgever te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.
 4. De opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens aan SEOlab rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 5. De opdrachtgever vrijwaart SEOlab van alle claims wegens of in verband met inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
 6. SEOlab geeft haar klanten de mogelijkheid om een Cookie consent plugin te installeren die voldoet aan de AVG wetgeving als hier geen gebruik van gemaakt wordt dan is SEOlab niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.
Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
 3. De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor deze informatie door SEOlab is verstrekt en de opdrachtgever zal deze informatie op geen andere wijze gebruiken en/of toepassen dan door SEOlab is aangegeven.
 4. De opdrachtgever is verplicht om haar eigenaren, bestuurders, directie, werknemers, hulppersonen, agenten en onderaannemers kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
 5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is opdrachtgever aan SEOlab een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per overtreding per dag of dagdeel dat een overtreding voortduurt. Opdrachtgever zal zich onthouden van het vragen van rechterlijke matiging van de boete en deze boete laat onverlet het recht van SEOlab op volledige schadevergoeding conform de wet.
 6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.
Tussentijdse beëindiging
 1. Een overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 2 en voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de diensten is voltooid c.q. de opdracht is volbracht.
 2. SEOlab is te allen tijde bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 3. Bij duurovereenkomsten kan opdrachtgever de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Als SEOlab door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst tussen Partijen redelijkerwijs niet van SEOlab kan worden gevergd, dan zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel – naar keuze van SEOlab – de overeenkomst worden beëindigd wanneer de deze situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 5. SEOlab is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van of beslaglegging bij opdrachtgever, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen en als de opdrachtgever niet meer vrij kan beschikken over haar vermogen.
 6. In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen SEOlab al heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij SEOlab in verzuim is. Bedragen die SEOlab voorafgaand aan de ontbinding heeft gefactureerd in verband met de uitvoering van de overeenkomst en welke SEOlab naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Als de overeenkomst wordt ontbonden, dan komen alle aan de opdrachtgever verleende rechten te vervallen. De opdrachtgever is alsdan niet langer gerechtigd om van de geleverde dienst(en) gebruik te maken.
 8. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
Klachten
 1. Klachten over de verrichte diensten en werkzaamheden, producten en bijvoorbeeld ontwerpen van SEOlab dienen door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en onderbouwd te worden gemeld aan SEOlab, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht c.q. overeenkomst volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te bevatten, zodat SEOlab in staat is adequaat te reageren.
 2. Als van een klacht later melding wordt gemaakt dan de in het vorige lid gestelde termijn, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
 3. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SEOlab daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op.
Beschikbaarheid van de geleverde diensten
  SEOlab zal zich inspannen om:
 1. ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door SEOlab opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte, overeenkomst of de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (verder te noemen: “SLA”). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde;
 2. de door haar gebruikte software up-to-date te houden. SEOlab is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). SEOlab is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van haar dienst(en) niet ten goede komt;
 3. te zorgen dat de opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van SEOlab. SEOlab kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn;
 4. in geval van het niet beschikbaar zijn van de een van de diensten of geleverde website, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking;
 5. SEOlab heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SEOlab zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen SEOlab is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 6. SEOlab heeft het recht om haar systemen, inclusief de voor de opdrachtgever gemaakte website, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, dan zal SEOlab zich inspannen om de opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.
 7. Als naar het oordeel van SEOlab een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SEOlab of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is SEOlab gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
Overmacht
 1. Alle leveringstermijn worden verlengd met de periode, gedurende welke SEOlab door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van SEOlab is sprake, als SEOlab na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, plotselinge valuta veranderingen en redelijkerwijs niet te verwachten cyberaanvallen, synflood, zerodays, netwerkaanval(len), DoS of DDoS-attacks, alles zowel in het bedrijf van SEOlab als bij derden, van wie SEOlab de benodigde diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van SEOlab ontstaan.
 3. In geval van overmacht is SEOlab na 90 dagen van overmacht bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens SEOlab tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door SEOlab gemaakte kosten zullen direct en volledig opeisbaar zijn.
Beperking aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van SEOlab wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door de opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van SEOlab aan SEOlab uitkeert, inclusief het eigen risico van SEOlab, dan wel tot maximaal de door SEOlab van de opdrachtgever uit hoofde van de relevante overeenkomst ontvangen vergoedingen over de 3 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van SEOlab aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de opdrachtgever wordt ontbonden; ii) redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat SEOlab op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; iii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de overeenkomst; iv) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de overeenkomst tussen Partijen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van SEOlab voor andere dan directe schade (en dus indirecte schade), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 4. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SEOlab of diens leidinggevenden.
 5. De aansprakelijkheid van SEOlab wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts als de opdrachtgever zijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en SEOlab ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SEOlab meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SEOlab vervalt door het enkele verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.
 7. Het gebruik van de diensten van SEOlab door de opdrachtgever komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart SEOlab voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de door SEOlab geleverde diensten door de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever vrijwaart SEOlab voor eventuele aanspraken voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen geleden schade, al dan niet van derden, waarvan de oorzaak een andere is dan opzet of grove schuld van SEOlab.
 9. Alle kosten en schade van SEOlab en derden die in het kader de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen zijn ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever indien deze kosten en schade aan opdrachtgever te wijten is.
 10. SEOlab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen, malware, spiders, crawlers en dergelijke te toetsen.
 11. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door SEOlab geen enkele aansprakelijkheid genomen. SEOlab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
Ontwikkeling website
 1. SEOlab heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de door SEOlab te verwezenlijken website alvorens met de ontwikkeling te starten en de ontwikkeling op te schorten tot dit akkoord is ontvangen.
 2. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst tussen Partijen, verleent SEOlab aan de opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de betreffende website te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst.
 3. SEOlab heeft gedurende de ontwikkeling van een website, de website in beheer. SEOlab is niet aansprakelijk voor eventuele schade die buiten haar opzet of grove schuld om aan de website, gegevens, databanken en dergelijke, ontstaat.
 4. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk het gebruik van de website. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de overeenkomst, enige geldende wet- of regelgeving, de openbare orde, de goede zeden of op een anderszins onrechtmatige wijze. De opdrachtgever vrijwaart SEOlab voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het hiervoor bepaalde.
 5. Als de IE-rechten op (een deel van) de website toekomen aan licentiegevers van SEOlab, zal de opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden.
 6. Als een acceptatietest is overeengekomen, geldt de website als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, of, als SEOlab voor het einde van de testperiode een testrapport als ontvangt, op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die aan acceptatie niet in de weg staan.
 7. In afwijking van het voorgaande zal de website, als de opdrachtgever deze voor het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productieve of operationele doeleinden maakt, al gelden als volledig geaccepteerd vanaf het begin van dat gebruik.
 8. Als bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever SEOlab hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de website zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 9. Als bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat, dan zal de opdrachtgever SEOlab uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. SEOlab zal zich naar beste kunnen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij SEOlab gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de website aan te brengen.
 10. De opdrachtgever mag acceptatie van de website niet onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van SEOlab om deze kleine fouten, indien toepasselijk, te herstellen.
 11. SEOlab is niet gehouden tot het herstellen van eventuele fouten als deze ontstaan zijn als gevolg van (i) een aanpassing van de website, van welke aard dan ook, die niet door SEOlab is aangebracht; (ii) het gebruik van de website op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de overeenkomst; (iii) onjuist gebruik van de website, al dan niet door de opdrachtgever; of (iv) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de opdrachtgever gebruikte en/of verstrekte gegevens.
 12. Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
Hosting
 1. Het is de opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de diensten van SEOlab de Nederlandse of andere op opdrachtgever, dan wel SEOlab van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat onnodige piekbelasting bij SEOlab wordt voorkomen en dat andere klanten van SEOlab geen hinder ondervinden van het structureel overmatig gebruik van de hostingdiensten van SEOlab door de opdrachtgever.
 3. Indien naar het oordeel van SEOlab hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SEOlab of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is SEOlab gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. SEOlab mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op de opdrachtgever, indien de opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de producten en diensten van SEOlab te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
 5. SEOlab hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd met hetgeen in dit artikel staat omschreven. Als een klacht naar het oordeel van SEOlab gerechtvaardigd is, is SEOlab gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken.
 6. Bij herhaaldelijke klachten over de door de opdrachtgever aangeboden informatie is SEOlab gerechtigd de overeenkomst tussen Partijen te ontbinden en/of te beëindigen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart SEOlab voor alle schade als gevolg van bovenstaande. SEOlab is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van SEOlab in het kader van de klachtprocedure.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de Partijen dat verklaart.
 3. Partijen verplichten zich om geschillen eerst, in het bijzijn van hun juridisch adviseurs, proberen op te lossen, alvorens zij juridische stappen zullen nemen.
 4. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Je kan hier de algemene voorwaarden downloaden van SEOlab.

Voor vragen:
E-mail: hallo@seolab.nl
Telefoon: 020 820 20 22
Contactpersoon: Imre Bernáth